Všeobecné podmienky SportAnalytik s.r.o. pre poskytovanie služieb

Poskytovateľ – SportAnalytik s.r.o., ktorého predmet činnosti spočíva v zaisťovaní športových predpokladov detí vo veku 5 – 16 rokov za účelom zistenia predispozícií na jednotlivé športy, a to na základe žiadosti zákonných zástupcov konkrétnych detí. Cieľom činnosti Poskytovateľa je rozpoznať športové predpoklady konkrétneho testovaného dieťaťa a odporučiť najvhodnejší šport a kontakty na oddiely v okolí. Poslaním SportAnalytiku nie je selektovať profesionálnych športovcov, ale prinášať každému dieťaťu radosť z objaveného športového nadania.

Zmluvný vzťah – zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a zákonným zástupcom testovaného dieťaťa ako zákazníkom (ďalej len „Zákazník“) sa riadi ustanovením Občianskeho zákonníka a je upravený týmito Všeobecnými podmienkami. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom vzniká Registráciou a akceptáciou týchto podmienok Zákazníkom pred poskytnutím služieb Poskytovateľom Zákazníkovi v súlade s týmito podmienkami.

Testovanie športových predispozícií dieťaťa sa skladá z 9 aktivít, pričom každá z nich testuje inú schopnosť. Jednotlivé testy sú popísané v sekcii "Ako to funguje".

Talent Report – výstup z vykonaného testovania vypracovaný Poskytovateľom pomocou špeciálneho Poskytovateľom vyvinutého softwaru, ktorý porovnáva schopnosti každého dieťaťa s výsledkami jeho rovesníkov uvedených v jeho databáze (ďalej len „Databáza Poskytovateľov“) a s nárokmi jednotlivých športov, pričom v Talent Report sú uvedené tieto výsledky:

  1. Výsledky jednotlivých testov
  2. Porovnanie jednotlivých schopností s rovesníkmi testovaného dieťaťa
  3. Vyhodnotenie silných stránok testovaného dieťaťa

Sport Report – výstup z vykonaného testovania vypracovaný Poskytovateľom nadväzujúci na Talent Report, ktorého obsahom je odporúčanie vhodných športov pre testované dieťa a obsahuje tieto informácie:

  1. Poradie TOP 5 hlavných športov pre testované dieťa a 3 alternatívnych
  2. Kontakty na dané oddiely v mieste bydliska
  3. Vyhodnotenie vhodnosti Vami preferovaného športu

Cenník – cenník jednotlivých služieb poskytovaných Poskytovateľom v aktuálnom znení je dostupný na webových stránkach www.sportanalytik.sk.

Športový deň – dopredu stanovený deň, spravidla počas víkendu, v rámci ktorého sú na registrovaných detí vykonané testy športových predpokladov. Dieťa je pri príchode prevzaté Poskytovateľom, ktorý s ním následne v kolektíve a zábavnou formou absolvuje Fyzický test a Test osobných preferencií. Od prevzatia dieťaťa Poskytovateľom trvá Športový deň približne 3 hodiny a po jeho skončení je testované dieťa následne odovzdané jeho zákonnému zástupcovi či osobe ním určenej. Športový deň je ukončený odovzdaním Talent Report, prípadne Sport Report, Poskytovateľom Zákazníkovi.

Registrácia – registrácia prebieha vyplnením registračného formulára na www.sportanalytik.sk, ktorého náležitosťou je okrem špecifikácie dieťaťa taktiež súhlas s týmito podmienkami (ďalej len „Registračný formulár“). Registračný formulár je možné vyplniť buď elektronicky na webových stránkach alebo na tlačenom formuláre pri registrácii. Podmienkou registrácie dieťaťa je detailné zoznámenie s týmito podmienkami, čo bude potvrdené pri online registrácii súhlasom Zákazníka s podmienkami alebo podpisom tlačeného Registračného formulára. Pri registrácii má zákonný zástupca povinnosť informovať Poskytovateľa o prípadných zdravotných indispozíciách dieťaťa, ktoré by mal brať Poskytovateľ do úvahy pri plnení jednotlivých disciplín. V prípade, že indispozície dieťaťa nebudú zákonným zástupcom zdieľané, považuje sa, že je dieťa schopné absolvovať všetky disciplíny v plnej záťaži.

Úhrada za služby – výška úhrady za poskytnuté služby Poskytovateľom je uvedená v Cenníku; Zákazník za poskytnuté služby platí Poskytovateľovi proti vystaveniu príjmového dokladu spravidla pri fyzickej registrácii na Športovom dni.

Zodpovednosť Poskytovateľa – Zákazník je povinný Poskytovateľovi oznámiť všetky známe zdravotné obmedzenia testovaného dieťaťa, prípadne oznámiť informácie o aplikovaných liekoch či zdravotných pomôckach a dieťa týmito liekmi a pomôckami vybaviť. Má sa za to, že zákazník zmluvným vzťahom osvedčuje zdravotnú spôsobilosť testovaného dieťaťa k testom športových predpokladov. Všetky riziká spojené so zdravotným stavom testovaného dieťaťa nesie výhradne sám Zákazník. Všetky odporúčania Poskytovateľa sú iba orientačné a Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výsledky testovaného dieťaťa v Poskytovateľom odporučeného športu. Výstup vo forme Talent Report a Sport Report automaticky neznamená, že testované dieťa bude v odporúčanom športe úspešné. Úspešnosť dieťaťa je vedľa jeho fyzických predpokladov ovplyvnená mnohými ďalšími externými faktormi. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie cenných vecí a predmetov, ktoré nie sú pri poskytovaní služieb podľa týchto podmienok vhodné, najmä sa jedná o šperky, väčšiu sumu peňazí či elektroniku.

Ochrana osobných údajov – Zákazník súhlasí s použitím jeho osobných údajov a údajov jeho testovaného dieťaťa v súlade so zákonom č.122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov uvedených v Registračnom formulári pre potreby Poskytovateľa, a to výlučne na účely vedenia Databáze Poskytovateľa a na administratívne účely súvisiace s činnosťou Poskytovateľa. Zákazník berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré sú Poskytovateľom požadované na základe tohto súhlasu, budú Poskytovateľom spracované v Databáze Poskytovateľa. Rozsah spracovania osobných údajov: meno a priezvisko testovaného dieťaťa, vek dieťaťa, výsledky Fyzického testu a Testu osobných preferencií a kontaktné údaje Zákazníka (e-mail, telefónne číslo). Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ môže jeho osobné údaje a údaje testovaného dieťaťa použiť k zisteniu spätnej väzby výsledku testovania a môže byť na tento účel Poskytovateľom opakovane kontaktovaný. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom Poskytovateľa. So súhlasom Zákazníka môže byť Fyzický test a Test osobných preferencií testovaného dieťaťa zverejnený v rámci ukážky činnosti Poskytovateľa a k jeho propagácii. Zákazník má právo k prístupu k poskytnutým osobným údajom v Registračnom formulári spracovaným v Databáze Poskytovateľa a je oprávnený tieto údaje opravovať, upravovať, doplňovať, blokovať aj žiadať ich odstránenie z Databáze Poskytovateľa a ich likvidáciu. Zákazník je taktiež oprávnený v prípade, že sa domnieva, že Poskytovateľ vykonáva spracovanie ním poskytnutých osobných údajov v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovávania, žiadať vysvetlenie Poskytovateľa, opravu, úpravu, odstránenie či likvidáciu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov podľa tohto súhlasu je dobrovoľné. Zákazník týmto udeľuje svoj výslovný súhlas Poskytovateľovi k použitiu vyššie uvedených osobných údajov taktiež v zmysle zákona.

Fotografie – Zákazník v súlade s ??? súhlasí s tým, že fotografie jeho testovaného dieťaťa nasnímané v rámci Športového dňa SportAnalytik môžu byť použité spoločnosťou SportAnalytik na webových stránkach www.sportanalytik.sk a na facebookovom profile https://www.facebook.com/sportanalytik v súvislosti s komunikáciou športového dňa.

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je SportAnalytik s.r.o., IČO 01853350, DIČ CZ01853350, se sídlem Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, email: info@sportanalytik.cz(dále „SportAnalytik“).

SportAnalytik zpracovává následující osobní údaje:

a) Osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy včetně poskytnutí objednané služby:
- jméno a příjmení, pohlaví a věk dítěte, jak tyto údaje vyplnil zákonný zástupce dítěte na registračním formuláři při objednání služby,
- adresa dítěte nebo zákonného zástupce a kontaktní email a telefon, který zákonný zástupce vyplnil na registračním formuláři při objednání služby,
- následující údaje o výsledku testu dítěte tj. výsledky dítěte v těchto disciplínách: Hod basketbalovým míčem, Běh na 500/1000m, Skok/trojskok, Cvičení s tyčí, Měření flexibility, Postoj čápa, Sprint 30m, Vlajkovaná, Měření výšky,

a to za účelem poskytnutí služby SportAnalytik, z jejíž povahy vyplývá, že na základě zaznamenaných výsledků testu dítěte dochází k automatickému zpracování shora uvedených osobních údajů, které bude spočívat v jejich použití k hodnocení sportovních předpokladů daného dítěte (profilování) na základě automatického porovnání dosažených výsledků se statistickými a dalšími odbornými údaji dle metodiky SportAnalytik, přičemž toto vyhodnocování probíhá automaticky pomocí softwarové aplikace SportAnalytik. Ze shora uvedených osobních údajů pak údaje o jménu a příjmení dítěte a zákonného zástupce a dále údaje o poštovní a emailové adrese a telefonním čísle vyplněné zákonným zástupcem na registračním formuláři slouží ke komunikaci mezi SportAnalytik a zákonným zástupcem nezbytné ke splnění služby. Osobní údaje, které SportAnalytik výše uvedeným způsobem zpracovává za účelem splnění smlouvy včetně poskytnutí služby SportAnalytik uchovává po dobu 25 dnů od konání testu dítěte, následně tyto údaje anonymizuje tak, aby údaje o dosažených výsledcích v testu nebyly dále spojeny s ostatními osobními údaji identifikujícími dítě (tj. se jménem, příjmením, pohlavím, věkem a adresou dítěte), tyto ostatní údaje SportAnalytik vymaže a dále nezpracovává. Z účetních a právních důvodů SportAnalytik dále eviduje pouze údaje o zákonném zástupci (jména, příjmení, adresa a email), a to po dobu 5 let ode dne konání testu, a to odděleně od výsledků testu tak, aby tyto údaje nemohly být spojeny s výsledkem testu konkrétního dítěte.

b) Fotografie nebo zvukově obrazové záznamy (videa) testovaných dětí pořízené při dokumentaci průběhu sportovního dne, na němž probíhá testování dítěte, které jsou pořizovány a uchovávány bez další identifikace dítěte a které může SportAnalytik s.r.o. použít na webových stránkách a facebookovém profilu společnosti v souvislosti s informováním o sportovním dni; takové pořizování a použití fotografií však podléhá předchozímu souhlasu zákonného zástupce. Takto pořízené anonymizované fotografie a záznamy mohou být u SportAnalytik uloženy po dobu existence společnosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv po dobu, kdy SportAnalytik jeho údaje zpracovává (tj. mimo jiné do doby, než je anonymizuje), požadovat od správce přístup k osobním údajům, jež se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ŠPORTOVÝ DEŇ
18.10.2020 - Praha - Multifunkční hala Jedenáctka VS

Harmonogram akce

09.00 Příchod a registrace

09.30 Zahájení Sportovního dne

11.30 Ukončení Sportovního dne

12.00 Vyhodnocení a předání reportů

Cena

1190 Kč

Co dostanete

Talent Report, Sport Report, odbornou konzultaci, 3 hodiny organizované sportovní zábavy, zdravou Emco svačinku

Co s sebou

Sportovní oblečení do haly (pro dítě), dobrou náladu a sportovního ducha (celá rodina) :)

Adresa

Mírového Hnutí 2385/3, 149 00 Praha 4 -Chodov
MAPA: ZDE

Popis lokality

Multifunkční sportovní hala Jižní město nabízí nejen velkou halu, ale i občerstvení, kde si v průběhu sportovního dne můžete dát něco k snědku po náročném výkonu Vašich malých sportovců. Součástí areálu je i parkoviště, kde můžete pohodlně zaparkovat. V případě, že budete chtít strávit ve sportovním duchu celý den, zkuste navštívit vodní svět, který je součástí komplexu.

Více na: http://jedenactka-vodni-svet.cz/kde_jedenactku_vs_najdeteREGISTRÁCIA na športový deň

Voľná kapacita: 75/88


Tieto informácie budú využité pre vytipovanie najbližších oddielov pomocou GPS


E-mail zákonného zástupce. Na tento email vám zašleme potvrzení a odkaz pro případné změny v registraci

Telefonní číslo zákonného zástupce. Toto číslo bude využito pouze v případě zásadní změny v harmonogramu akce


Okrem odporúčaných športov Vám poskytneme taktiež detailné informácie o vhodnosti dvoch Vami vybraných športov. Vybrať môžete napríklad športy, ktorými sa Vaše dieťa už venuje alebo ktoré zvažujete..


289 Kč
245
(-15%)

(*online platba kartou či převodem; v případě zrušení účasti do 48 hodin před akcí možnost přeregistrace na jiný termín)