Všeobecné podmínky SportAnalytik s.r.o. pro poskytování služby

Poskytovatel – SportAnalytik s.r.o., jejíž předmět činnosti spočívá ve zjištování sportovních předpokladů dětí ve věku 5 – 16 let za účelem zjištění dispozic pro jednotlivé sporty, a to na základě žádosti zákonných zástupců konkrétních dětí. Cílem činnosti Poskytovatele je rozpoznat sportovní předpoklady konkrétního testovaného dítěte a doporučení nejvhodnějšího sportu a kontaktů na oddíly v okolí. Posláním SportAnalytiku není selektovat profesionální sportovce, ale přinášet každému dítěti radost z objeveného sportovního nadání.

Smluvní vztah - Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákonným zástupcem testovaného dítěte jako zákazníkem (dále jen „Zákazník“) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká Registrací a akceptací těchto podmínek Zákazníkem před poskytnutím služeb Poskytovatelem Zákazníkovi v souladu s těmito podmínkami.

Testování sportovních dispozic dítěte skládající se z 9 aktivit, přičemž každá z nich testuje jinou schopnost. Jednotlivé testy jsou popsány v sekci "Jak to funguje".

Talent Report – výstup z prováděného testování vypracovaný Poskytovatelem pomocí speciálního Poskytovatelem vyvinutého softwaru, který porovnává dovednosti každého dítěte s výsledky jeho vrstevníků uvedených v jeho databázi (dále jen „Databáze Poskytovatele“) a s nároky jednotlivých sportů, přičemž v Talent Report jsou uvedeny tyto výsledky:

  1. Výsledky jednotlivých testů
  2. Porovnání jednotlivých schopností s vrstevníky testovaného dítěte
  3. Vyhodnocení silných stránek testovaného dítěte.

Sport Report – výstup z prováděného testování vypracovaný Poskytovatelem navazující na Talent Report, jehož obsahem je doporučení vhodných sportů pro testované dítě a obsahuje tyto informace:

  1. Pořadí TOP 5 hlavních sportů pro testované dítě a 3 alternativních
  2. Kontakty na dané oddíly v místě bydliště.
  3. Vyhodnocení vhodnosti Vámi preferovaného sportu.

Ceník – ceník jednotlivých služeb poskytovaných Poskytovatelem v aktuálním znění dostupný na webových stránkách www.sportanalytik.cz.

Sportovní den – předem stanovený den, zpravidla během víkendu, v rámci něhož je u registrovaných dětí provedeny testy sportovních předpokladů. Dítě je při příchodu převzato Poskytovatelem, který s ním následně v kolektivu a zábavnou formou absolvuje Fyzický test a Test osobních preferencí. Od převzetí dítěte Poskytovatelem trvá Sportovní den přibližně 3 hodiny a po jeho skončení je testované dítě následně předáno jeho zákonnému zástupci či osobě jím určené. Sportovní den je ukončen předáním Talent Report, případně Sport Report, Poskytovatelem Zákazníkovi.

Registrace – registrace probíhá vyplněním registračního formuláře na www.sportanalytik.cz, jehož náležitostí je kromě specifikace dítěte také souhlas s těmito podmínkami (dále jen „Registrační formulář“). Registrační formulář je možné vyplnit buď elektronicky na webových stránkách nebo na tištěném formuláři při registraci. Podmínkou registrace dítěte je detailní seznámení s těmito podmínkami, což bude potvrzeno při online registraci souhlasem Zákazníka s podmínkami nebo podpisem tištěného Registračního formuláře. Při registraci má zákonný zástupce povinnost informovat poskytovatele o případných zdravotních indispozicích dítěte, které by měl brát poskytovatel v úvahu při plnění jednotlivých disciplín. V případě, že indispozice dítěte nebudou zákonným zástupcem sděleny má se za to, že je dítě schopno absolvovat všechny disciplíny v plné zátěži.

Úhrada za služby – výše úhrady za poskytnuté služby Poskytovatelem je uvedena v Ceníku; Zákazník za poskytnuté služby platí Poskytovateli proti vystavení příjmového dokladu zpravidla při fyzické registraci na Sportovním dnu.

Odpovědnost Poskytovatele - Zákazník je povinen poskytovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení testovaného dítěte, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Má se za to, že zákazník smluvním vztahem osvědčuje zdravotní způsobilost testovaného dítěte k testům sportovních předpokladů. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem testovaného dítěte nese výhradně sám Zákazník. Veškerá doporučení Poskytovatele jsou pouze orientační a Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky testovaného dítěte v Poskytovatelem doporučeném sportu. Výstup ve formě Talent Report a  Sport Report automaticky neznamená, že testované dítě se bude v doporučeném sportu úspěšné. Úspěšnost dítěte je vedle jeho fyzických předpokladů ovlivněna mnoha dalšími externími faktory. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, které nejsou při poskytování služeb dle těchto podmínek vhodné, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektroniku.

Ochrana osobních údajů - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů a údajů jeho testovaného dítěte v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v Registračním formuláři pro potřeby Poskytovatele, a to výlučně pro účely vedení Databáze Poskytovatele a pro administrativní účely související s činností Poskytovatele. Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje, jež jsou Poskytovatelem požadovány dle tohoto souhlasu, budou Poskytovatelem zpracovány v Databázi Poskytovatele. Rozsah zpracování osobních údajů: jméno a příjmení testovaného dítěte, věk dítěte, výsledky Fyzického testu a Testu osobních preferencí, kontaktní údaje Zákazníka (e-mail, telefonní číslo). Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel může jeho osobních údajů a údajů testovaného dítěte použít ke zjištění zpětné vazby výsledku testování a může být za tímto účelem Poskytovatelem opakovaně kontaktován. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Poskytovatele. Se souhlasem Zákazníka může být Fyzický test a Test osobních preferencí testovaného dítěte zveřejněn v rámci ukázky činnosti Poskytovatele a k jeho propagaci. Zákazník má právo k přístupu k poskytnutým osobním údajům v Registračním formuláři zpracovaným v Databázi Poskytovatele a je oprávněn tyto osobní údaje opravovat, upravovat, doplňovat, blokovat, jakož i žádat jejich odstranění z Databáze Poskytovatel a likvidaci. Zákazník je rovněž oprávněn v případě domnění, že Poskytovatel provádí zpracování jím poskytnutých osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo jeho testovaného dítěte nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování žádat vysvětlení Poskytovatele, opravu, úpravu, odstranění či likvidaci osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů dle tohoto souhlasu je dobrovolné. Zákazník tímto uděluje svůj výslovný souhlas Poskytovateli k užití výše uvedených osobních údajů také ve smyslu zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Fotografie - Zákazník v souladu s ust. §§ 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku souhlasí s tím, že fotografie jeho testovaného dítěte, pořízené v rámci sportovního dne SportAnalytik mohou být použity společností SportAnalytik na webových stránkách www.sportanalytik.cz a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/sportanalytik v souvislosti s komunikací sportovního dne.

SPORTOVNÍ DEN
08.10.2017 - Brno - Městská hala VODOVA

Harmonogram akce

09.00 Příchod a registrace

09.30 Zahájení Sportovního dne

11.30 Ukončení Sportovního dne

12.00 Vyhodnocení a předání reportů

Cena

950 Kč

Co dostanete

Talent Report, Sport Report, 3 hodiny organizované sportovní zábavy, pití a zdravou Emco svačinku

Co s sebou

Sportovní oblečení do haly, zábavu pro rodiče (Vaše děti zabavíme my :), sportovního ducha :)

Adresa

Sporovní hala VODOVA, Vodova 108, 612 00 Brno

Popis lokality

Městská sportovní hala Vodova, je součástí městského sportovního areálu, kde se nahází široká škála sportovišť.  Součástí sportovní haly je přilehlé parkoviště, kde můžete pohodlně zaparkovat a užít si sportovní dodpoledne. Více informací o hale naleznete na: http://www.vodova.cz/o-nas/

REGISTRACE na sportovní denTyto informace budou využity pro vytipování nejbližších oddílu pomocí GPS

Na tento email vám zašleme potvrzení a odkaz pro případné změny v registraci

Toto číslo bude využito pouze v případě zásadní změny v harmonogramu akce


Kromě doporučených sportů Vám poskytneme také detailní informace o vhodnosti dvou Vámi vybraných sportů. Vybrat můžete např. sporty, kterým se Vaše dítě již věnuje nebo které zvažujete.

Souhlasím s podmínkami použití a se zpracováním mých osobních údajů a údajů mého dítěte v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Potvrzuji, že je dítě zdravotně způsobilé k absolvování sportovních disciplín v rámci Sportovního dne SportAnalytik