Všeobecné podmínky SportAnalytik s.r.o. pro poskytování služby

Poskytovatel – SportAnalytik s.r.o., jejíž předmět činnosti spočívá ve zjištování sportovních předpokladů dětí ve věku 5 – 16 let za účelem zjištění dispozic pro jednotlivé sporty, a to na základě žádosti zákonných zástupců konkrétních dětí. Cílem činnosti Poskytovatele je rozpoznat sportovní předpoklady konkrétního testovaného dítěte a doporučení nejvhodnějšího sportu a kontaktů na oddíly v okolí. Posláním SportAnalytiku není selektovat profesionální sportovce, ale přinášet každému dítěti radost z objeveného sportovního nadání.

Smluvní vztah - Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákonným zástupcem testovaného dítěte jako zákazníkem (dále jen „Zákazník“) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká Registrací a akceptací těchto podmínek Zákazníkem před poskytnutím služeb Poskytovatelem Zákazníkovi v souladu s těmito podmínkami.

Testování sportovních dispozic dítěte skládající se z 9 aktivit, přičemž každá z nich testuje jinou schopnost. Jednotlivé testy jsou popsány v sekci "Jak to funguje".

Talent Report – výstup z prováděného testování vypracovaný Poskytovatelem pomocí speciálního Poskytovatelem vyvinutého softwaru, který porovnává dovednosti každého dítěte s výsledky jeho vrstevníků uvedených v jeho databázi (dále jen „Databáze Poskytovatele“) a s nároky jednotlivých sportů, přičemž v Talent Report jsou uvedeny tyto výsledky:

  1. Výsledky jednotlivých testů
  2. Porovnání jednotlivých schopností s vrstevníky testovaného dítěte
  3. Vyhodnocení silných stránek testovaného dítěte.

Sport Report – výstup z prováděného testování vypracovaný Poskytovatelem navazující na Talent Report, jehož obsahem je doporučení vhodných sportů pro testované dítě a obsahuje tyto informace:

  1. Pořadí TOP 5 hlavních sportů pro testované dítě a 3 alternativních
  2. Kontakty na dané oddíly v místě bydliště.
  3. Vyhodnocení vhodnosti Vámi preferovaného sportu.

Ceník – ceník jednotlivých služeb poskytovaných Poskytovatelem v aktuálním znění dostupný na webových stránkách www.sportanalytik.cz.

Sportovní den – předem stanovený den, zpravidla během víkendu, v rámci něhož je u registrovaných dětí provedeny testy sportovních předpokladů. Dítě je při příchodu převzato Poskytovatelem, který s ním následně v kolektivu a zábavnou formou absolvuje Fyzický test a Test osobních preferencí. Od převzetí dítěte Poskytovatelem trvá Sportovní den přibližně 3 hodiny a po jeho skončení je testované dítě následně předáno jeho zákonnému zástupci či osobě jím určené. Sportovní den je ukončen předáním Talent Report, případně Sport Report, Poskytovatelem Zákazníkovi.

Registrace – registrace probíhá vyplněním registračního formuláře na www.sportanalytik.cz, jehož náležitostí je kromě specifikace dítěte také souhlas s těmito podmínkami (dále jen „Registrační formulář“). Registrační formulář je možné vyplnit buď elektronicky na webových stránkách nebo na tištěném formuláři při registraci. Podmínkou registrace dítěte je detailní seznámení s těmito podmínkami, což bude potvrzeno při online registraci souhlasem Zákazníka s podmínkami nebo podpisem tištěného Registračního formuláře. Při registraci má zákonný zástupce povinnost informovat poskytovatele o případných zdravotních indispozicích dítěte, které by měl brát poskytovatel v úvahu při plnění jednotlivých disciplín. V případě, že indispozice dítěte nebudou zákonným zástupcem sděleny má se za to, že je dítě schopno absolvovat všechny disciplíny v plné zátěži.

Úhrada za služby – výše úhrady za poskytnuté služby Poskytovatelem je uvedena v Ceníku; Zákazník za poskytnuté služby platí Poskytovateli proti vystavení příjmového dokladu zpravidla při fyzické registraci na Sportovním dnu.

Odpovědnost Poskytovatele - Zákazník je povinen poskytovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení testovaného dítěte, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Má se za to, že zákazník smluvním vztahem osvědčuje zdravotní způsobilost testovaného dítěte k testům sportovních předpokladů. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem testovaného dítěte nese výhradně sám Zákazník. Veškerá doporučení Poskytovatele jsou pouze orientační a Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky testovaného dítěte v Poskytovatelem doporučeném sportu. Výstup ve formě Talent Report a  Sport Report automaticky neznamená, že testované dítě se bude v doporučeném sportu úspěšné. Úspěšnost dítěte je vedle jeho fyzických předpokladů ovlivněna mnoha dalšími externími faktory. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, které nejsou při poskytování služeb dle těchto podmínek vhodné, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektroniku.

Ochrana osobních údajů - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů a údajů jeho testovaného dítěte v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v Registračním formuláři pro potřeby Poskytovatele, a to výlučně pro účely vedení Databáze Poskytovatele a pro administrativní účely související s činností Poskytovatele. Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje, jež jsou Poskytovatelem požadovány dle tohoto souhlasu, budou Poskytovatelem zpracovány v Databázi Poskytovatele. Rozsah zpracování osobních údajů: jméno a příjmení testovaného dítěte, věk dítěte, výsledky Fyzického testu a Testu osobních preferencí, kontaktní údaje Zákazníka (e-mail, telefonní číslo). Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel může jeho osobních údajů a údajů testovaného dítěte použít ke zjištění zpětné vazby výsledku testování a může být za tímto účelem Poskytovatelem opakovaně kontaktován. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Poskytovatele. Se souhlasem Zákazníka může být Fyzický test a Test osobních preferencí testovaného dítěte zveřejněn v rámci ukázky činnosti Poskytovatele a k jeho propagaci. Zákazník má právo k přístupu k poskytnutým osobním údajům v Registračním formuláři zpracovaným v Databázi Poskytovatele a je oprávněn tyto osobní údaje opravovat, upravovat, doplňovat, blokovat, jakož i žádat jejich odstranění z Databáze Poskytovatel a likvidaci. Zákazník je rovněž oprávněn v případě domnění, že Poskytovatel provádí zpracování jím poskytnutých osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo jeho testovaného dítěte nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování žádat vysvětlení Poskytovatele, opravu, úpravu, odstranění či likvidaci osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů dle tohoto souhlasu je dobrovolné. Zákazník tímto uděluje svůj výslovný souhlas Poskytovateli k užití výše uvedených osobních údajů také ve smyslu zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Fotografie - Zákazník v souladu s ust. §§ 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku souhlasí s tím, že fotografie jeho testovaného dítěte, pořízené v rámci sportovního dne SportAnalytik mohou být použity společností SportAnalytik na webových stránkách www.sportanalytik.cz a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/sportanalytik v souvislosti s komunikací sportovního dne.

SPORTOVNÍ DEN
27.08.2017 - Praha - Multifunkční hala Jižní město 09:00 hod.

Litujeme, ale maximální kapacita tohoto Sportovního dne je již plně obsazená, využijte některý z dalších termínů. Děkujeme.

Harmonogram akce

09.00 Příchod a registrace

09.30 Zahájení Sportovního dne

11.30 Ukončení Sportovního dne

12.00 Vyhodnocení a předání reportů

Cena

950 Kč

Co dostanete

Talent Report, Sport Report, 3 hodiny organizované sportovní zábavy, pití a zdravou Emco svačinku.

Co s sebou

Sportovní oblečení do haly,zábavu pro rodiče (Vaše děti zabavíme my :), sportovního ducha :)

Adresa

Mírového Hnutí 2385/3, 149 00 Praha 4 - Chodov

Popis lokality

Mutifunkční sportovní hala Jižní město nabízí nejen velkou halu, ale i občerstvení, kde si v průběhu sportovního dne můžete dát něco k snědku po náročném výkonu Vašich malých sportovců. Součástí areálu je i parkoviště, kde můžete pohodlně zaparkovat. V případě, že budete chtít strávit ve sportovním duchu celý den, zkuste navštívit vodní svět, který je součástí komplexu.

Více na: http://jedenactka-vodni-svet.cz/kde_jedenactku_vs_najdete